หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
งานประกันคุณภาพ
มคอ.2 (ปรับปรุง 2560)
มคอ.3 และ มคอ.5 ปีการศึกษา 2561
 
มคอ.3 และ มคอ.5 ปีการศึกษา 2561 กลับหน้าหลัก


 

รายวิชาภาคเรียนที่  1/2561

รหัสวิชา

รายวิชา (มคอ.3)

มคอ.5

405511

ารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน

การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน

405521

ระบบสังคมเกษตร

ระบบสังคมเกษตร

405531

เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรการเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรการเกษตร

405541

สถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน

สถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน

405542

สัมมนาทางด้านการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 1

สัมมนาทางด้านการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 1

 

รายวิชาภาคเรียนที่  2/2561

รหัสวิชา

รายวิชา (มคอ.3)

มคอ.5

405512

วิทยาระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน

วิทยาระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน

405515

การจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน

การจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน

405518

การพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

การพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

405542

สัมมนาทางด้านการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 1

สัมมนาทางด้านการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 1

405543

สัมมนาทางด้านการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 2

สัมมนาทางด้านการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 2