หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
ELOs ของหลักสูตร
แผนการเรียน
 
ELOs ของหลักสูตร กลับหน้าหลัก

          วท.ม. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน

              1.   เป็นผู้มีความรู้ที่มีแนวความคิดในการวิเคราะห์และการวางแผนการจัดการและการดำเนินงานเชิงระบบ

            2.  สามารถบูรณาการความรู้ และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเกษตรครอบคลุมห่วงโซ่แห่งมูลค่า (Value chain) ตั้งแต่กระบวนการผลิต การควบคุมมาตรฐาน ตลอดถึงการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

              3.   สามารถพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการด้านการจัดการทรัพยากรการเกษตรตามหลักการเกษตรยั่งยืนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

              4.   เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม