หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
ELOs ของหลักสูตร
แผนการเรียน
 
ปรัชญาของหลักสูตร กลับหน้าหลัก

ปรัชญาหลักสูตร 

บูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง