หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บุคลากรประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
บุคลากรสายสนับสนุน
 
บุคลากรสายสนับสนุน กลับหน้าหลัก

              สายสนับสนุนประจำหลักสูตร

 

 

 

 

 

นางพัชรี ชุมทอง 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ผู้ช่วยเลขาหลักสูตร

ผู้ประสานงานกับบัญฑิตศึกษา

โทร: 3106

E-mail: patcharee_012@hotmail.com