หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บุคลากรประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
บุคลากรสายสนับสนุน
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร กลับหน้าหลัก

                                        

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี 

ประธานหลักสูตร

โทร: 3000

E-mail: ksurasak@tsu.ac.th

สาขาเชี่ยวชาญ : สัตวศาสตร์

 

 

อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ

กรรมการ

โทร: 3310

E-mail: tjuntachote@hotmail.com

สาขาเชี่ยวชาญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

 

 

อาจารย์ ดร.อาภรณ์ ส่งแสง

กรรมการและเลขา

โทร: 3001

E-mail: asongsang@hotmail.com 

สาขาเชี่ยวชาญ : สัตวศาสตร์

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว

ประธานอนุกรรมการ

 โทร: 3304 

E-mail: uraiwan@tsu.ac.th 

สาขาเชี่ยวชาญ : เกษตรเชิงระบบ

 

 

อาจารย์ ดร.นันทิยา พนมจันทร์

อนุกรรมการและเลขา

โทร: 3317

E-mail: n_numkum@hotmail.com

สาขาเชี่ยวชาญ : พืชไร่และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์

 

 

 

อาจารย์ ดร.ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์

อนุกรรมการ

โทร: -

E-mail:  p_paratsanant@yahoo.co.th

สาขาเชี่ยวชาญ : พัฒนาการเกษตร