มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม



  กลับหน้าหลัก
กิจกรรมเจรจาความร่วมมือกับบริษัทต่างประเทศ
กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
การประเมินหลักสูตร
บรรยายพิเศษนานาชาติ
นิเทศฝึกงานนิสิตหลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์
นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาเกษตรศาสตร์เตรียมความพร้อมเพื่อฝึกงานธุรกิจเกษตรทั่วไป ที่ 7-Eleven
สาขาวิชาพืชศาสตร์ นำนิสิตชั้นปีที่ 2 ฝึกงานด้านพืชศาสตร์ทั่วไป ในภาคฤดูร้อน เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ
ปฐมนิเทศการฝึกงานด้านธุรกิจเกษตรทั่วไปของนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) ร่วมกับ บริษัท CP All ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อเตรียมความพร้อมฝึกปฏิบัติงานที่ 7 Eleven (เซเว่นอีเลฟเว่น) ในภาคฤดูร้อน เป็นเวลา 2 เดือน
นิสิตสาขาพืชศาสตร์เข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ด้านสหกิจศึกษานานาชาติ 2 คน และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คน
การนำเสนอวิจัยสหกิจศึกษาละงานวิจัยทางด้านพืชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2/2560
นิเทศสหกิจนานาชาติที่ Universiti Putra Malaysia, Malasia
เสรืมความรู้วิชาการนอกชั้นเรียน
Visitor:Professor Dr. Seiji Takeda จาก Kyoto Prefectural University
Smart students
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
เกษตรแฟร์


หน้าที่ :