มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
แผนการเรียนการสอนรายวิชา 0403273 การผลิตพืชและการอารักขาพืชเบื้องต้น
ปฏิทินสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561
รับสมัครนิสิต วท.บ.สาขาวิชาพืชศาสตร์ และ วท.บ.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ
กำหนดการ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 1
การนำเสนอ สหกิจศึกษาและโครงงานทางพืชศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2/2560 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 09.00-12.00 น. ณ. ห้อง ปก. 101
กำหนดการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2560
อบรมโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๓ และ ๔
ประกาศสมัครสอบวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์
กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นานาชาติ
ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ ๒ และ ๓ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ
ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ
แบบฟอร์มตอบรับสหกิจศึกษา


หน้าที่ :