หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บุคลากรประจำหลักสูตร
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
 
บุคลากรสายวิชาการ กลับหน้าหลัก

                                        

                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง
                                            ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์
                             โทร: 3313 E-mail: samak095@hotmail.com
                                                                                    

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์ เบญจศรี                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
โทร: 3305 E-mail: benchasri@gmail.com                    โทร: 3304 E-mail: t_uraiwan@hotmail.com                                                                

           อาจารย์ ดร.ปริศนา วงค์ล้อม                                        อาจารย์ ดร.นันทิยา พนมจันทร์
โทร: 3313 E-mail: pri035@yahoo.com                          โทร: - E-mail: n_numkum@hotmail.com