หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 ส.ค.61 ถึงวันที่ 29 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประเมินหลักสูตร
 
     
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2560