หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 ส.ค.61 ถึงวันที่ 7 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บรรยายพิเศษนานาชาติ
 
     

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นิสิตสาขาวิชาพืชศาสตร์ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "Oil palm fertilizer management” โดย Miss Mardhati Hazirah Binti Hassan และ “Microbiological for bio fertilizer” โดย Miss Adilah Binti Surimin นิสิตปริญญาโท จาก Faculty of Agriculture, Universitie Putra Malaysia (UPM) ในรายวิชาปฐพีวิทยา วิชาความอุดมสมบูรณะของดิน และวิชาสรีวิทยาเพื่อการผลิตพืช