หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 ส.ค.61 ถึงวันที่ 29 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ปฏิทินสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561
 
     

แผนการดำเนินงานสหกิจศึกษาในประเทศ และสหกิจศึกษานานาชาติ  ประจำปีการศึกษา  2561

หลักสูตร วท.บ. พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

วัน/เดือน/ปี

สหกิจในประเทศ

วัน/เดือน/ปี

สหกิจศึกษานานาชาติ 

22, 29  ส.ค. 61

นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยจัดขึ้น

22, 29  ส.ค. 61

นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยจัดขึ้น

 14  ก.ย. 61

นิสิตส่งใบสมัครสหกิจศึกษาในประเทศ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานและรายละเอียดของหน่วยงานที่จะไปฝึกสหกิจ ให้กับ อ.อุไรวรรณ พร้อมให้อาจารย์ที่ปรึกษารับรอง (ใบสมัครมาขอรับที่ อ.อุไรวรรณ)

 14  ก.ย. 61

นิสิตส่งใบสมัครสหกิจศึกษานานาชาติ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานและรายละเอียดของหน่วยงานที่จะไปฝึกสหกิจ ให้กับ อ.อุไรวรรณ พร้อมให้อาจารย์ที่ปรึกษารับรอง (ใบสมัครมาขอรับที่ อ.อุไรวรรณ)

15  ก.ย. 61

นิสิตส่งเอกสารขอปฏิบัติสหกิจศึกษานานาชาติ ให้กับมหาวิทยาลัย

ก.ย. 61

นิสิตดำเนินการทำหนังสือเดินทางระหว่างประเทศ (passport)

15 – 30 ก.ย. 61

หลักสูตรส่งหนังสือไปยังสถานประกอบการเพื่อขอรับการฝึกสหกิจศึกษา

15 – 30 ก.ย. 61

หลักสูตรส่งหนังสือไปยังสถานประกอบการเพื่อขอรับการฝึกสหกิจศึกษา

ต.ค. 61 - พ.ย. 61

นิสิตเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนิสิต  24  ชม. ในระดับมหาวิทยาลัย

ต.ค. 61 - พ.ย. 61

นิสิตเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนิสิต  24  ชม. ในระดับมหาวิทยาลัย

30 พ.ย. 61

นิสิตส่งใบตอบรับจากหน่วยงานภายในประเทศรับฝึกสหกิจศึกษา ให้กับ อ.อุไรวรรณ

30 พ.ย. 61

นิสิตส่งใบตอบรับจากหน่วยงานต่างประเทศรับฝึกสหกิจศึกษานานาชาติ ให้กับ อ.อุไรวรรณ

1- 15 ธ.ค. 61

นิสิตยื่นเอกสารเพื่อขอ VISA ณ สถานทูตประเทศที่นิสิตจะไปสหกิจศึกษา (เอกสารประกอบยื่น ให้ศึกษาในคู่มือสหกิจศึกษาในเว็บไซต์ของหลักสูตร)

ธ.ค. 61

นิสิตเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ   6  ชม. ในระดับมหาวิทยาลัย

ธ.ค. 61

เตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษาในระดับหลักสูตร

ธ.ค. 61

เตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษาในระดับหลักสูตร

ธ.ค. 61

นิสิตเตรียมโครงงานสหกิจศึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา

ธ.ค. 61

นิสิตเตรียมโครงงานสหกิจศึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา

27 ธ.ค. 61

นิสิตนำเสนอร่างโครงงานก่อนออกสหกิจ

27 ธ.ค. 61

นิสิตนำเสนอร่างโครงงานก่อนออกสหกิจ

7  ม.ค.– 26  เม.ย.  62

นิสิตสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2561 เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการในประเทศ

7  ม.ค.– 26  เม.ย.  62

นิสิตสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2561 เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการในต่างประเทศ

ม.ค. 62 - เม.ย.  62

นิสิตส่งเอกสารสหกิจศึกษาตามแบบฟอร์มในระบบของมหาวิทยาลัย (ดำเนินการตามคู่มือสหกิจศึกษาของหลักสูตร)

ม.ค. 62 - เม.ย.  62

นิสิตส่งเอกสารสหกิจศึกษาตามแบบฟอร์มในระบบของมหาวิทยาลัย (ดำเนินการตามคู่มือสหกิจศึกษาของหลักสูตร)

ก.พ.  62

ประชุมอาจารย์นิเทศก์

ก.พ.  62

ประชุมอาจารย์นิเทศก์

ก.พ.  62 - มี.ค. 62

อาจารย์ออกนิเทศนิสิต

ก.พ.  62 - มี.ค. 62

อาจารย์ออกนิเทศนิสิต

8 พ.ค. 62

นิสิตนำเสนอผลการปฎิบัติงานในหลักสูตรพร้อมส่งร่างโครงงานวิจัยสหกิจศึกษา และคู่มือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จำนวน อย่างละ 5 เล่ม (แบบฟอร์มการทำเล่มให้ดูจากคู่มือสหกิจศึกษา)

8 พ.ค. 62

นิสิตนำเสนอผลการปฎิบัติงานในหลักสูตรพร้อมส่งร่างโครงงานวิจัยสหกิจศึกษา และคู่มือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จำนวน อย่างละ 5 เล่ม (แบบฟอร์มการทำเล่มให้ดูจากคู่มือสหกิจศึกษา)

สัปดาห์ที่สองหลังกลับ วันที่ 1

โครงการประกวดผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย

สัปดาห์ที่สองหลังกลับ วันที่ 1

โครงการประกวดผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย

สัปดาห์ที่สองหลังกลับ  วันที่ 2

โครงการสัมมนานิสิตหลังกลับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา

สัปดาห์ที่สองหลังกลับ  วันที่ 2

โครงการสัมมนานิสิตหลังกลับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา

24  พ.ค.  62

วันสุดท้ายนิสิตส่งรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องในระดับหลักสูตร และระดับมหาวิทยาลัย

24  พ.ค.  62

วันสุดท้ายนิสิตส่งรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องในระดับหลักสูตร และระดับมหาวิทยาลัย

31  พ.ค. 62

หลักสูตรสรุปผลรายวิชาสหกิจศึกษาส่งภารกิจสหกิจศึกษา

31  พ.ค. 62

หลักสูตรสรุปผลรายวิชาสหกิจศึกษาส่งภารกิจสหกิจศึกษา

ก.ค.  62

ประชุมสัมมนากิจศึกษาประจำปีการศึกษา  2561 ในระดับมหาวิทยาลัย

ก.ค.  62

ประชุมสัมมนากิจศึกษาประจำปีการศึกษา  2561 ในระดับมหาวิทยาลัย