หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 ก.ค.61 ถึงวันที่ 27 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครนิสิต วท.บ.สาขาวิชาพืชศาสตร์ และ วท.บ.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ
 
     
นิสิตที่สมัครสามารถเข้าไปขอรับใบสมัครและขอรับใบเสนอประวัติและผลงานจากฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์  http://www2.tsu.ac.th/org/nisitpt/