หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 พ.ค.61 ถึงวันที่ 31 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาเกษตรศาสตร์เตรียมความพร้อมเพื่อฝึกงานธุรกิจเกษตรทั่วไป ที่ 7-Eleven
 
     
นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาเกษตรศาสตร์เตรียมความพร้อมเพื่อฝึกงานธุรกิจเกษตรทั่วไป ที่ 7-Eleven โดยเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเข้าอบรมการเป็นพนักงานใหม่ที่ศูนย์ฝึกอบรมอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561