หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 พ.ค.61 ถึงวันที่ 29 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สาขาวิชาพืชศาสตร์ นำนิสิตชั้นปีที่ 2 ฝึกงานด้านพืชศาสตร์ทั่วไป ในภาคฤดูร้อน เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ