หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 พ.ค.61 ถึงวันที่ 22 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตสาขาพืชศาสตร์เข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ด้านสหกิจศึกษานานาชาติ 2 คน และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คน