หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 พ.ค.61 ถึงวันที่ 31 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กำหนดการ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 1
 
     

กำหนดการ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 1

หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร (พืชศาสตร์)

 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ม.ทักษิณ

ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 27 สิงหาคม 2561

 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561              กิจกรรม

09.30 - 10.00 น.               ลงทะเบียน  ห้อง SC1346

10.00 – 10.15 น.               ชี้แจงและแนะนำโครงการฯ โดยสำนักประสานรัฐกิจ

10.15 – 10.25 น.              กล่าวเปิดงาน โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

10.25 – 11.00 น.               บรรยายหัวข้อ มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานโดยสำนักปฏิบัติการ

11.00 – 12.00 น.               บรรยายหัวข้อ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าปลีกโดยหน่วยงาน Marketing & Merchandise Support

12.00 – 13.00 น.              รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.               บรรยายหัวข้อ การเตรียมตัวสู่การทำงานสายปฏิบัติการและโอกาสความก้าวหน้า โดย ศูนย์ HR Operations

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

06.00 - 10.00 น.               เดินทางจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ไปยัง

ศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี RDC สุราษฎร์ธานี

10.00 – 12.00 น.               ศึกษาดูงาน ศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี RDC สุราษฎร์ธานี

13.00 – 15.00 น.               เดินทางจากศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี RDC สุราษฎร์ธานี 

ไปยัง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2561

06.30 - 08.30 น.               เดินทางจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ไปยัง

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

08.30 - 09.00                   ลงทะเบียน

09.00 - 16.00                   อบรมภาคทฤษฎี – หลักสูตรมาตรฐานพนักงานร้าน / หลักสูตรมาตรฐานพนักงานร้าน (POS) โดย บริษัท ปัญญธารา จำกัด

16.00 - 18.00                   เดินทางกลับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561             

05.00 - 09.30 น.               เดินทางจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ไปยัง

ท่าเรือดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี (เตรียมค่าเรือประมาณคนละ 200 บาท)

10.00 - 12.30 น.               นักศึกษาเดินทางไปเกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี

13.30 - 15.00 น.                                      ปฐมนิเทศ

 

 

วันที่ 28 พฤษภาคม - 30 กรกฎาคม 2561 ฝึกปฏิบัติงานที่ร้าน 7-Eleven ภาค RS

 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561               นักศึกษาเดินทางกลับ จ.พัทลุง

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2561                 ปัจฉิมนิเทศ