หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 16 พ.ค.61 ถึงวันที่ 21 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การนำเสนอ สหกิจศึกษาและโครงงานทางพืชศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2/2560 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 09.00-12.00 น. ณ. ห้อง ปก. 101
 
     

การนำเสนอ

สหกิจศึกษาและโครงงานทางพืชศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2/2560

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

09.00-12.00 น. ณ. ห้อง ปก. 101

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

รหัสนิสิต

หัวข้อเรื่อง

เวลา

โครงงานสหกิจศึกษา (ภาคบรรยาย)

1.

นางสาวยลดา แซ่หลี

572041016

การคัดเลือกพันธุ์ข้าวต้านทานโรคเมล็ดด่างเพื่อค้นหายีนต้านทานและการปรับปรุงพันธุ์พืช

Selection of dirty panicle disease resistance varieties foridentification of resistance gene and crop improvement

09.00-09.15

2.

นางสาวสุพัตรา รักมิตร

572041017

การควบคุมโรครากและลำต้นเน่าในหน้าวัว

Control of root and stem rot of Anthurium

09.15-09.30

3.

Miss Kanokkorn Kaewlek

572041011

Cultural of vegetable organic of farmers and effect of bio-fertilizer and biochar on yield of vegetable organic

09.30-09.45

Miss Sawanan Karisan

 

572041019

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ภาคบรรยาย)

1.

Miss Kanokkorn Kaewlek

572041011

Soil laboratory

09.45-10.00

Miss Sawanan Karisan

572041019

2.

นางสาวสุพัตรา รักมิตร

572041017

การควบคุมโรครากและลำต้นเน่าในหน้าวัว

10.00-10.15

3.

นางสาวยลดา แซ่หลี

572041016

การปลูกและการดูแลรักษาข้าว และการเตรียมเชื้อพันธุกรรมเพื่อการทดสอบความต้านทานโรคของเมล็ดด่าง

10.15-10.30

หมายเหตุ: นำเสนอ 10 นาที ถามตอบ 5 นาที

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

รหัสนิสิต

หัวข้อเรื่อง

เวลา

พักเบรค (10.30-10.45)

โครงงานพืชศาสตร์ (ภาคโปสเตอร์)

1.

นางสาวเปรมฤทัย คงทรัพย์

572041015

ศึกษาความดีเด่นของกระเจี๊ยบเขียว

10.45-11.00

2.

นางสาวสุภิตา แก้วละเอียด

572041018

ศึกษาการแสดงออกของสีบางประการของกระเจี๊ยบเขียวลูกผสม รุ่นที่ 1

11.00-11.15

3.

นายธิติสรณ์ กิจศิริ

572041013

ชนิดของปุ๋ยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าภายใต้ระบบไฮโดรโปนิกส์

11.15-11.30

4.

นางสาววชิราภรณ์ สุวรรณศิลป์

552021076

อิทธิพลของปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต, องค์ประกอบของผลผลิตและผลผลิตของกระเจี๊ยบเขียว

11.30-11.45