หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 25 เม.ย.61 ถึงวันที่ 3 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อบรมโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๓ และ ๔
 
     
ขอเชิญนิสิต ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิต (Life-Long Learning) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office ในวันที่ 2 พ.ค. 2561 ณ ห้องSC1 1220 อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เวลา 13.00 - 16.30 น. ทั้งนี้สามารถสมัครเรียนได้ที่คุณพัชรี ชุมทอง ภายในวันที่ 30 เม.ย.2561 รับสมัครจำนวนจำกัด