หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 เม.ย.61 ถึงวันที่ 1 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ ๒ และ ๓ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ
 
     
ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ ๒ และ ๓ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ หลักสูตรพืชศาสตร์ และ หลักสูตรทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “กลยุทธ์การตลาดและห่วงโซ่อุปทานผลไม้นำเข้า กรณีศึกษาสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น” โดย คุณประสพพร ปิ๋วสวัสดิ์ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และการตลาด บริษัท โทโยดะ อิมพอร์ต แอนด์ เอกซ์พอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยน ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง SC ๑๓๔๖