หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 เม.ย.61 ถึงวันที่ 30 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
     
ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ "ปัญหาในภาพรวมของการฝึกงานธุรกิจเกษตร" โดยมี อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ บูรณะ จากสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร ห้อง ปก. ๑๐๑