หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 มี.ค.61 ถึงวันที่ 5 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ
 
     

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "ทิศทางยางพาราของไทย เกษตร ๔.๐" ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องเรียน MF ๑๒๐๘ อาคารเรียนรวม ๑ โดย ดร.วิทยา พรหมมี หัวหน้ากองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยางแห่งประเทศไทย