ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการ FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl 2017
กิจกรรม สาธิตการทำไก่ฝอยกรอบ การทำลูกประคบโคชน-ไก่ชน การทำพิมเสนน้ำ และทดสอบความชอบของผู้บริโภค ต่อเนื้อไก่แปรรูป ข้าวมันไก่กะทงและข้าวมันไก่บ้าน
โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 15
โครงการ THE MASK BYE SENIOR 2016
พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กับ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
โครงการคณะพบปะผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
งานปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559
ประมวลภาพงานพระราชขทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2558
โครงการ Cowboys & Cowgirls 2017
พิธีมอบเสื้อวิชาชีพคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
โครงการงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 34
กิจกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 3 - 4 สาขาวิชาพืชศาสตร์
โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (นิสิตชั้นปีที่ 3-4)
โครงการปัจฉิมนิเทศ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)
โครงการบายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์เทคโนฯ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการ Techno Relationship
โครงการราชพฤกษ์รักครู ประจำปีการศึกษา 2559


หน้าที่ :