มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   รางวัลเชิดชูเกียรติ  กลับหน้าหลัก
ขอแสดงความยินดี ผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ 1
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการนำเสนอสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน (คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน) ประจำปี พ.ศ. 2561
ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ "ระดับดี"
ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ "ระดับดีเด่น"
ขอแสดงความยินดีกับ นายวิญญู ศิริ ได้รับรางวัล
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สรพงค์ เบญจศรี
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า


หน้าที่ :