มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบ 2
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560
ประกาศสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5/2560) เรื่อง ผลการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติโครงการ “คนดีศรีเกษตร” ประจำปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 มูลนิธิทิศโก้ เพื่อการกุศล (TISCO FOUNDATION)
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โครงการเกษตรพันธุ์ใหม่ (SMART FARMER) ประจาปีการศึกษา 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวันเวลา และขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน สำหรับนิสิตปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
การจำหน่ายโครงเคร่าฝ้าเพดานและท่อร้อยสายไฟฟ้า (ของเก่า)
ศูนย์ภาษา เชิญชวนนิสิต บุคลากรและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ TOEIC (Test of English for International Communication)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio
ขอให้ส่งนิสิต/ นักศึกษาเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติในโครงการ“คนดีศรีเกษตร”
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทาง การเกษตรและอุตสาหกรรม เกษตร ครั้งที่ 11
กำหนดการโครงการราชพฤกษ์รักครู ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13
ประกาศคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ประกาศ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบโรงเรือนฟาร์มสัตว์ปีก
ประกาศ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบโรงเรือนฟาร์มสุกร
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง เสนอประวัติและผลงานพิจารณารางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2- 3 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ของนิสิตและบุคลากรกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ “SEED 2017”
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศเปิดให้ใช้พื้นที่เพื่อร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


หน้าที่ :