มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
[ทั่วไป ] บทความ คลังความรู้ประจำเดือนมกราคม
[ทั่วไป ] บทความ คลังความรู้ประจำเดือนธันวาคม
[รับสมัครนิสิตใหม่] เปิดรับนิสิต TCAS รอบ 1 ปีการศึกษา 2564
[ทั่วไป ] บทความ คลังความรู้ประจำเดือนตุลาคม
[ทั่วไป] โครงการบริการวิชาการสำหรับสถานศึกษา
[ทั่วไป] โครงการบริการวิชาการสำหรับเกษตรกร
[ทั่วไป ] บทความ คลังความรู้ประจำเดือนกันยายน
[ทั่วไป] นิสิตได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา 2562
[ทั่วไป ] โครงการบริการวิชาการ One Health TSU
[ทั่วไป] บทความ คลังความรู้ประจำเดือนกรกฎาคม
[ทั่วไป] คณาจารย์ รางวัลผลงานวิจัยเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2562
[ทั่วไป] นิสิตสาขาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
[ทั่วไป] บทความ คลังความรู้ประจำเดือนมิถุนายน
[ทั่วไป] บทความ คลังความรู้ประจำเดือนพฤษภาคม
[รับสมัครนิสิตใหม่] เปิดรับนิสิต TCAS รอบ 1 ปีการศึกษา 2564
[นิสิตใหม่] ประกาศกำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ และกำหนดลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563
[นิสิต] ประกาศ เรื่องกำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
[ทั่วไป] คลังความรู้ ประจำเดือนเมษายน
[นิสิต] ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ภาคฤดูร้อน
[ทั่วไป] รางวัลการประกวดโครงงานสหกิจ ประจำปีการศึกษา 2562


หน้าที่ :