มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ข้อมูลประเมิน ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ (O8-O9)
แผนดำเนินงาน (O10-O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การบริการ (O14-O17)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18-O20)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 - O33)
การประเมินความเสี่ยงป้องกันการทุจริต (O38)
แผนป้องกันการทุจริต (O39-O41)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 - O43)
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
แผนป้องกันการทุจริต (O39-O41) กลับหน้าหลัก

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

 แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น

 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

   /

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ยึดถือและดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

 

 แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

 เป็นข้อมูลในระยะเวลา6 เดือนแรกของปี   พ.ศ. 2563

  /

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ติดตามรอบ 6 เดือน)

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ยึดถือและดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลกรดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

 ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562

 

  /

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ยึดถือและดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ