มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ข้อมูลประเมิน ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ (O8-O9)
แผนดำเนินงาน (O10-O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การบริการ (O14-O17)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18-O20)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 - O33)
การประเมินความเสี่ยงป้องกันการทุจริต (O38)
แผนป้องกันการทุจริต (O39-O41)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 - O43)
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18-O20) กลับหน้าหลัก

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10

**************************************************

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ

 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

 

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น

 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563

/

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ..2563

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาจัดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ..2563 และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ

O19

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ      6 เดือน

 

 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น

 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563

 

/

 

-รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ..2563 รอบ 6 เดือน

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณแต่ละภารกิจ โดยเสนอข้อมูลผลการใช้จ่ายในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

 

/

 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ..2562

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณแต่ละภารกิจ โดยเสนอข้อมูลผลการใช้จ่ายในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ