มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ข้อมูลประเมิน ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ (O8-O9)
แผนดำเนินงาน (O10-O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การบริการ (O14-O17)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18-O20)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 - O33)
การประเมินความเสี่ยงป้องกันการทุจริต (O38)
แผนป้องกันการทุจริต (O39-O41)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 - O43)
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
การบริการ (O14-O17) กลับหน้าหลัก

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10

**************************************************

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

 

การให้บริการ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ)

 

 

O14

คู่มือหรือมาตรฐาน

การให้บริการ

 

 

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร  เป็นต้น

 

 

- แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานสนับสนุน

- ขั้นตอนการขอรับการตรวจวัดปริมาณสารพิษในดิน น้ำ และผลผลิตพืช

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนจัดให้มีแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานสนับสนุน(FLOWCHART) เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้รับบริการได้รับทราบถึงขั้นตอนในการขอรับบริการในงานด้านต่าง ๆ

O17

E–Service

  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ

 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

/

 

 

 

 

 

 

- ระบบสารสนเทศงานวิจัย

- เมนูติดต่อ/สอบถามบนเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

- ระบบการรับสมัครนิสิตใหม่

- เว็บเพจ FB คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

- Group Line  การรับสมัครนิสิต

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนจัดให้มีระบบสารสนเทศในงานด้านต่างๆ  เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้รับบริการได้สอบถามและเข้าถึงข้อมูลของคณะฯ ได้มากที่สุด