มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ข้อมูลประเมิน ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ (O8-O9)
แผนดำเนินงาน (O10-O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การบริการ (O14-O17)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18-O20)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 - O33)
การประเมินความเสี่ยงป้องกันการทุจริต (O38)
แผนป้องกันการทุจริต (O39-O41)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 - O43)
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
การปฏิบัติงาน (O13) กลับหน้าหลัก

 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10

 

************************************************** 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

การปฏิบัติงาน

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

 /

 

- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

- แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานสนับสนุน

- หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานประจำปี

- ขั้นตอนการขอรับการตรวจวัดวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างในดิน น้ำ และผลผลิตพืช

บุคลากรของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานสนับสนุนด้านต่าง ๆ อีกทั้งประกาศและหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานประจำปี