มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ข้อมูลประเมิน ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ (O8-O9)
แผนดำเนินงาน (O10-O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การบริการ (O14-O17)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18-O20)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 - O33)
การประเมินความเสี่ยงป้องกันการทุจริต (O38)
แผนป้องกันการทุจริต (O39-O41)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 - O43)
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
แผนดำเนินงาน (O10-O12) กลับหน้าหลัก

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10

**************************************************

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

 

 

 

การดำเนินงาน

 

 

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

 

 แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่นโครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ  เป็นต้น

 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563

 

/

 

 

 

แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ..2563

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  เพื่อเป็นทิศทางการดำเนินงานของคณะ

O11

รายงานการกำกับติดตาม  การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

 

 แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

  มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

 เป็นข้อมูลในระยะเวลา6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

/

 

 

-รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ..2563 รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มีการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ..2563 และผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี ให้เป็นไปตามแผนและค่าเป้าหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

 

 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

  มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่นผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

 เป็นรายงานผลของปีพ.ศ. 2562

 

/

 

 

-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา