มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ข้อมูลประเมิน ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ (O8-O9)
แผนดำเนินงาน (O10-O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การบริการ (O14-O17)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18-O20)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 - O33)
การประเมินความเสี่ยงป้องกันการทุจริต (O38)
แผนป้องกันการทุจริต (O39-O41)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 - O43)
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
การปฏิสัมพันธ์ (O8-O9) กลับหน้าหลัก

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10

**************************************************

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

 

O8

Q&A

 

 

 

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง  เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ  เป็นต้น

 สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

หมายเหตุ Web board และกล่องข้อความถามตอบ

ควรระบุชื่อผู้ดูแลระบบที่สามารถให้คำตอบแก่ผู้รับบริการ

/

 

- เมนูติดต่อ/สอบถามบนเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

- เว็บเพจ FB คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

 

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนมีการจัดทำช่องทางการสื่อแบบถามตอบ (Q&A) โดยทำเป็น Web board และการโต้ตอบผ่านสื่อ Social ทั้งFacebook  Line อีกทั้งกำหนดมีคำถามที่พบบ่อย ให้เป็นข้อมูลที่สามารถเรียนรู้เองได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของคณะในการดูแล และส่งข้อมูลต่อเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องแจ้งข้อมูลกลับไปยังฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง

O9

Social Network

 

 แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook,Twitter, Instagram เป็นต้น

 สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

/

 

- เว็บเพจ FB คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

- Group Line  การรับสมัครนิสิต

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มีช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่ Social ทั้งFacebook  และ Line  เพื่อเผยแพร่ข้อมูล รับฟังข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถามของผู้รับบริการ ไว้บริเวณหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงได้ง่าย