คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ระบบการจัดการข้อร้องเรียน
ระบบรับข้อร้องเรียนออนไลน์
ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
Q&A
 
ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กลับหน้าหลัก