คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการนิสิต
ใบลานิสิต
แบบฟอร์มขอชี้แจงเหตุผลไม่เข้าร่วมกิจกรรม
คำร้องขอTranscript กรณีกำลังศึกษา
คำร้องขอTranscript กรณีสำเร็จการศึกษา
คำร้องขอขยายจำนวนผู้เรียน
คำร้องขอขึ้นทะเบียนปริญญา
คำร้องขอคืนสภาพนิสิต
คำร้องขอแจ้งสำเร็จการศึกษาล่าช้า
คำร้องขอถอนรายวิชา (ติดW)
คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล
คำร้องขอเปลี่ยนวิชาเอก วิชาโท
คำร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด
คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต
คำร้องขอย้ายคณะ
คำรองขอรักษาสภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา
คำร้องขอรักษาสภาพนิสิตปริญญาตรี
คำร้องขอลงทะเบียน AUDIT
คำร้องขอลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์รอพินิจ
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำไม่ต่ำกว่า D
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทน F
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (รายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา)
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่าที่กำหนด (ระดับบัณฑิตศึกษา)
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม (สำหรับนิสิตรหัส 60 เป็นต้นไป)
คำร้องขอส่งหลักฐานการศึกษา
คำรองขอหนังสือรับรอง
คำร้องขอหนังสือรับรองครบหลักสูตร
คำร้องขอโอนรายวิชา
แบบคำร้องเลือกวิชาโท
แบบฟอร์มขอแก้ระดับขั้น (ติดI)
แบบฟอร์มขอเทียบรายวิชา
ใบมอบฉันทะ
 
แบบฟอร์มขอชี้แจงเหตุผลไม่เข้าร่วมกิจกรรม กลับหน้าหลัก


 

      

 

          

 

                                   บันทึกข้อความ

 

ส่วนงาน  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  มหาวิทยาลัยทักษิณ   

 

ที่  ศธ     ………………………                                      วันที่.................................................................

 

เรื่อง  ขอชี้แจงเหตุผลที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

เรียน    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต

 

 

 

         ตามที่คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  จัดโครงการ.........................................................  ระหว่างวันที่...............................................................ณ...................................................................................ข้าพเจ้า (นาย /นางสาว)...................................................................รหัสนิสิต.................................................. สาขาวิชา...................................................คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในระบบแล้วนั้น               เนื่องด้วยข้าพเจ้าไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสาเหตุจาก…….....…………………….

 

..........................................................................................................................................................................

 

ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม อันส่งผลต่อการเสียสิทธิ์ของนิสิตคนอื่นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและจะไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวในภายหลัง

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

 

 

(..............................................................)

 

                       (ลงชื่อนิสิต)

 

 

 

 ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา¨    เห็นควรพิจารณาอนุญาต ¨ อื่นๆ ..............................................................

 

 

 

(..............................................................)
            ............../............../..............
            อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ