คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการนิสิต
ใบลานิสิต
แบบฟอร์มขอชี้แจงเหตุผลไม่เข้าร่วมกิจกรรม
คำร้องขอTranscript กรณีกำลังศึกษา
คำร้องขอTranscript กรณีสำเร็จการศึกษา
คำร้องขอขยายจำนวนผู้เรียน
คำร้องขอขึ้นทะเบียนปริญญา
คำร้องขอคืนสภาพนิสิต
คำร้องขอแจ้งสำเร็จการศึกษาล่าช้า
คำร้องขอถอนรายวิชา (ติดW)
คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล
คำร้องขอเปลี่ยนวิชาเอก วิชาโท
คำร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด
คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต
คำร้องขอย้ายคณะ
คำรองขอรักษาสภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา
คำร้องขอรักษาสภาพนิสิตปริญญาตรี
คำร้องขอลงทะเบียน AUDIT
คำร้องขอลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์รอพินิจ
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำไม่ต่ำกว่า D
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทน F
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (รายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา)
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่าที่กำหนด (ระดับบัณฑิตศึกษา)
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม (สำหรับนิสิตรหัส 60 เป็นต้นไป)
คำร้องขอส่งหลักฐานการศึกษา
คำรองขอหนังสือรับรอง
คำร้องขอหนังสือรับรองครบหลักสูตร
คำร้องขอโอนรายวิชา
แบบคำร้องเลือกวิชาโท
แบบฟอร์มขอแก้ระดับขั้น (ติดI)
แบบฟอร์มขอเทียบรายวิชา
ใบมอบฉันทะ
 
ใบลานิสิต กลับหน้าหลัก

 

แบบฟอร์มการลา (ลาป่วย/ลากิจ) ของนิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

 

เขียนที่...........................................................................

 

วันที่.............เดือน..............................................พ.ศ. ..........................

 

เรื่อง  ขอลา...........................................................................

 

เรียน  อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน

 

          ข้าพเจ้า......................................................................รหัสนิสิต...............................................................

 

นิสิตหลักสูตร.....................................................................................สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

 

ขอลา           ป่วย                          กิจจำเป็น เนื่องจาก.........................................................................

 

ตั้งแต่วันที่.................................................ถึงวันที่.....................................................................รวม.................วัน

 

ในระหว่างที่ขอลา ข้าพเจ้าจะขาดเรียนในรายวิชาต่อไปนี้

 

1. วิชา......................................ชื่ออาจารย์ผู้สอน.....................................เป็นจำนวน.........คาบ คิดร้อยละ.........

 

2. วิชา......................................ชื่ออาจารย์ผู้สอน.....................................เป็นจำนวน.........คาบ คิดร้อยละ.........

 

3. วิชา......................................ชื่ออาจารย์ผู้สอน.....................................เป็นจำนวน.........คาบ คิดร้อยละ.........

 

4. วิชา......................................ชื่ออาจารย์ผู้สอน.....................................เป็นจำนวน.........คาบ คิดร้อยละ.........

 

5. วิชา......................................ชื่ออาจารย์ผู้สอน.....................................เป็นจำนวน.........คาบ คิดร้อยละ.........

 

โดยในระหว่างลาสามารถติดต่อข้าพเจ้าที่หมายเลขโทรศัพท์...............................................................................

 

และบุคคลอ้างอิง คือ .............................................ความสัมพันธ์......................หมายเลขโทรศัพท์......................

 

หากป่วยพักอยู่ในหอพักระบุชื่อหอพักและหมายเลขห้องพัก................................................................................

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

 

                                      ลงชื่อนิสิต...........................................................................

 

                                                  (...........................................................................)

 

.............................................................................................................................................................................. ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา                                       ความเห็นอาจารย์ผู้สอน

 

........................................................................................     ............................................................................

 

.......................................................................................     ลงชื่อ.............................................อาจารย์ผู้สอน

 

........................................................................................     ............................................................................

 

ลงชื่อ.....................................................อาจารย์ที่ปรึกษา ลงชื่อ.............................................อาจารย์ผู้สอน

 

                                                                   ............................................................................

 

                                                                   ลงชื่อ.............................................อาจารย์ผู้สอน

 

                                                                    .........................................................................

 

                                                                   ลงชื่อ.............................................อาจารย์ผู้สอน

 

                                                                    ............................................................................

 

                                                                   ลงชื่อ.............................................อาจารย์ผู้สอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการลากิจ

 

ขั้นตอนที่ 1                         นิสิตเขียนใบลาตามแบบฟอร์ม อาจเขียน หรือพิมพ์ ก็ได้

 

โดยมีข้อมูลครบถ้วนตามที่กำหนดก่อนวันที่ประสงค์จะลา อย่างน้อย 3 วัน ก่อนกำหนดเวลา

 

ขั้นตอนที่ 2                         นิสิตเตรียมเอกสารหลักฐานแนบ เช่น หนังสือเชิญ หนังสือรับรอง บันทึกแนบ จากฝ่ายต่างๆ

 

ขั้นตอนที่ 3                         นิสิตเสนอใบลาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา ลงความเห็น

 

ขั้นตอนที่ 4                         นิสิตนำความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาไปเสนอต่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ขาดเรียนเพื่อพิจารณารับทราบ และให้ข้อคิดเห็น

 

ขั้นตอนที่ 5                         หากได้รับความเห็นชอบให้ลาครบถ้วนทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนแล้วให้นิสิตสำเนาใบลาฉบับสมบูรณ์ส่งยังอาจารย์ผู้สอนและเก็บไว้เป็นหลักฐานที่ตนเอง

 

ขั้นตอนที่ 6                         นิสิตนำใบลาฉบับจริงส่งแก่อาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนวันที่ลา มิฉะนั้นจะถือเป็นการขาดเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

ขั้นตอนการลาป่วย

 

ขั้นตอนที่ 1                         นิสิตโทรแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบทันทีในวันที่ป่วย หากไม่สามารถติดต่อได้ให้โทรแจ้งที่สำนักงานคณะ หมายภายนอก 074-609613
หมายเลขภายใน 4109 ฝากข้อความเรียนแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ขั้นตอนที่ 2                         นิสิตมอบหมายเพื่อนแจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาทราบทั้งโดยวาจาและลายลักษณ์อักษร

 

ขั้นตอนที่ 3                         เมื่อมาเรียนตามปกติ นิสิตดำเนินการส่งใบลาทันที โดย

 

                                      1.1 นิสิตนำใบลาไปรับความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอนประจำวิชา

 

     ให้ครบถ้วนทุกวิชาที่ขาด

 

1.2 นิสิตนำใบลาไปส่งยังอาจารย์ที่ปรึกษา หากต้องนำเสนอผ่าน

 

     เลขาหรือใส่แฟ้มเสนออาจารย์ โดยไม่ได้พบอาจารย์ด้วยตนเอง

 

     ต้องติดตามเอกสารจนกว่าใบลาจะได้รับการลงนามอนุญาต  

 

     และสำเนาเก็บเป็นหลักฐานไว้ที่ตนเอง 1 ฉบับ มิฉะนั้นจะถือ

 

     เป็นการขาดเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

 

 

File ใบลานิสิต: พิริยะลักษณ์: student effare