มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล/แบบฟอร์ม
ภารกิจผู้บริหาร
คู่มือปฏิบัติงาน/แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานบุคคล
งานงบประมาณและแผน
งานบริการการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานการเงิน/พัสดุ
การจัดการความรู้
คำสั่งคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ประกาศคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
บริการนิสิต
แบบฟอร์ม
 
งานการเงิน/พัสดุ กลับหน้าหลัก

  • งานการเงิน 
            -   
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และ
                 อัตราการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร


  • งานพัสดุ

              -    พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
              -    ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560