มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล/แบบฟอร์ม
ภารกิจผู้บริหาร
คู่มือปฏิบัติงาน/แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานบุคคล
งานงบประมาณและแผน
งานบริการการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานการเงิน/พัสดุ
การจัดการความรู้
คำสั่งคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ประกาศคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
บริการนิสิต
แบบฟอร์ม
 
แบบฟอร์ม กลับหน้าหลัก


  • งานบุคคล
  • งานการเงิน
                - ใบสั่งจ้าง 
                - ใบสั่งซื้อ 
                - ใบเสนอราคา
                - แบบรายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฎิบัติงาน
                - สัญญาการยืมเงิน
                - ขออนุญาตเดินทางไปปฎิบัติหน้าที่นอกพื้นที่
                - ใบสั่งเช่า
                - ใบสำคัญรับเงิน
  • งานพัสดุ
  • งานบริการการศึกษา
                - แบบฟอร์มขอเพิ่ม / เปลี่ยนแปลง รายวิชา

  • งานแผนและงบประมาณ
  • งานประกันคุณภาพการศึกษา
  • งานห้องปฎิบัติการ
               -  แบบฟอร์มขอยืมวัสดุ - ครุภัณฑ์ ห้องปฎิบัติการ