มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล/แบบฟอร์ม
ภารกิจผู้บริหาร
คู่มือปฏิบัติงาน/แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานบุคคล
งานงบประมาณและแผน
งานบริการการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานการเงิน/พัสดุ
การจัดการความรู้
คำสั่งคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ประกาศคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
บริการนิสิต
แบบฟอร์ม
 
งานบุคคล กลับหน้าหลัก

     การประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปี
 

         - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มเงินเดือนประจำปีของ              พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ระหว่างการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฎิบัติการจิจัย พ.ศ.2561


           - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย  เรื่อง หลักเกณฑ์การเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือน                           ตามผลการปฎิบัติงานประจำปีของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2559     

           - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย  เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน                                      ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

           - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย  เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของ                                        คณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2560

        - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย  เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของ                                         คณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย  พ.ศ.2559

        - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงาน                                   ของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561

        - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงาน                                  ของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560


การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  • บุคลากรสายวิชาการ
            - ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
                - ขั้นตอนการขอประเมินการสอน
                - ระเบียบ / หลักเกณฑ์
                - แบบฟอร์ม

  • บุคลากรสายสนับสนุน

ข้อบังคับ / ประกาศ / ระเบียบ
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
          - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย                                                  และลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561

 

 
  • ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
  • ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (ก.น.บ )
         -  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  เรื่อง มาตราฐานความสามารถภาษาอังกฤษ                           ของคณาจารย์ ประจำ พ.ศ.2563           -  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรีพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกิน                                 ภาระงานสอนขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2561
  • ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม. )