คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล/แบบฟอร์ม
ตารางจองเรียน / ห้องประชุม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม มคอ.3 - มคอ.6
รายงานประจำปี 2555 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัสดุ
ฝ่ายบริการวิชาการ
ฝ่ายงานธุรการและทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายการเงิน
คลังความรู้
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ข้อมูลสถิติ
ฝ่ายแผนงาน
งบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันการทุจริต
 
ข้อมูลสถิติ กลับหน้าหลัก


ปีการศึกษา 2561

1. จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)
2. ข้อมูลนิสิต ปีการศึกษา 2561
3. ข้อมูลจำนวนรับนิสิต ปีการศึกษา 2556-2561 (6 ก.พ.62)
4
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรปีการศึกษา2559-2562
5. ข้อมูลสถิตินิสิต
6. ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561)
7. ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561)
11. ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561  (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย.62)
12. สรุปผลการทดสอบสมรรถนะทักษะสากลด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษาา 2561
13. ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญยาโทและปริญญาเอกที่ได้รับลการตีพิมพ์เผยแพร่
14. สรุปผลการทดสอบสมรรถนะทักษะสากล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
15. ผลของหลักสูตรที่ผ่านการกำกับมาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2561
16. ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
17. ผลการประเมินระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางการนำองค์กร ประจำปีการศึกษา 2561
18. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของนายจ้างต่อคุรภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นปีการศึกษา 2560
19. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของหน่วยงาน/คณะฯ/มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
20. ข้อมูลด้านการวิจัยที่รวมรวมโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2561
21. สรุปความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ความคาดหวัง และความผูกพันกับบัณฑิตวิทยาลัย
22. แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ.2559-2563
23. แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
24. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต 
     - คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
     - หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
     - หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
     - หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน 
     - หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
25. รายงานแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2561
26. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปีการศึกษา 2561
27.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่7/2561
28. ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน  9 เดือน
ปีการศึกษา 2560
1. FTES  ปีการศึกษา 2560
2. ข้อมูลนิสิต ปีการศึกษา 2560
3. ข้อมูลนิสิต ปีการศึกษา 2559
4. ข้อมูลนิสิต ปีการศึกษา 2558
5. ภาวะการมีงานทำ ปี 2560
6. ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
7. ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
8. ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
9. ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
1
0. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
1
1. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
1
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์
1
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
1
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน