คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล/แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม มคอ.3 - มคอ.6
รายงานประจำปี 2555 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัสดุ
ฝ่ายบริการวิชาการ
ฝ่ายงานธุรการและทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายการเงิน
คลังความรู้
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ข้อมูลสถิติ
 
ข้อมูลสถิติ กลับหน้าหลัก

1. FTES  ปีการศึกษา 2560
2. ข้อมูลนิสิต ปีการศึกษา 2560
3
. ข้อมูลนิสิต ปีการศึกษา 2559
4
. ข้อมูลนิสิต ปีการศึกษา 2558
5
. ภาวะการมีงานทำ ปี 2560
6. ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
7
. ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
8
. ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
9
. ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
1
0. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
1
1. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
1
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์
1
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
1
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน