คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล/แบบฟอร์ม
ตารางจองเรียน / ห้องประชุม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม มคอ.3 - มคอ.6
รายงานประจำปี 2555 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัสดุ
ฝ่ายบริการวิชาการ
ฝ่ายงานธุรการและทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายการเงิน
คลังความรู้
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ข้อมูลสถิติ
ฝ่ายแผนงาน
งบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันการทุจริต
 
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 กลับหน้าหลัก

- การประเมินตนเองการมุ่งผลสัมฤทธิ์สายวิชาการ  
- การประเมินตนเองการสั่งความเชี่ยวชาญในงานและการพัฒนาตนเอง 
- แนวปฏิบัติการกรอกภาระงานประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
- แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ 
- แบบประเมินผลสัมฤทธิ์รองคณบดีและประธานสาขาวิชา 
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ 
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผู้ปฏิบัติงานในคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560