คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล/แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม มคอ.3 - มคอ.6
รายงานประจำปี 2555 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัสดุ
ฝ่ายบริการวิชาการ
ฝ่ายงานธุรการและทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายการเงิน
คลังความรู้
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ข้อมูลสถิติ
ฝ่ายแผนงาน
งบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันการทุจริต
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กลับหน้าหลัก

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน


>>> พ.ศ. 2559

          >>>รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2559 
           >>>รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 8/2559 
           >>>รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 9/2559 
>>> พ.ศ. 2560

          >>>รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 
          >>>รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2560 
          >>>รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560