คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล/แบบฟอร์ม
ตารางจองเรียน / ห้องประชุม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม มคอ.3 - มคอ.6
รายงานประจำปี 2555 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัสดุ
ฝ่ายบริการวิชาการ
ฝ่ายงานธุรการและทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายการเงิน
คลังความรู้
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ข้อมูลสถิติ
ฝ่ายแผนงาน
งบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันการทุจริต
 
ฝ่ายการเงิน กลับหน้าหลัก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฝ่ายการเงิน

>>> แบบฟอร์มเอกสารทางการเงิน
- แบบคำขอรับโอนเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ  word
คำขอกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการ  Excel
- แบบแจ้งรายการเพื่อหักลดหย่อน  pdf
- แบบฟอร์มใบขอกันเงิน  Excel
- แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง-คนเดียว  Excel
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง-หมู่คณะ  Excel
- แบบฟอร์ใบเบิกค่ารับรองและพิธีการ  Excel
แบบฟอร์มใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ  Excel
- แบบฟอร์ใบเบิกค่าตรวจกระดาศคำตอบ   Excel
- แบบฟอร์มใบเบิกใบเสร็จมหาวิทยาลัย   word
- แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ   word
- แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน  Excel
- แบบฟอร์มปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  Excel
- แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าใช้ในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก  Excel
- แบบฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย   Excel
- แบบฟอร์มรายงานการใช้เงินทดรองราชการ   Excel
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานและขออนุมัติเบิกเงินโครงการ   Excel
- แบบฟอร์มสัญญายืมเงินทดรองจ่ายคณะฯ   Excel    
- แบบฟอร์มสัญญายืมเงินมหาวิทยาลัย   Excel
- แบบฟอร์มคำขอรับเงินผ่านธนาคาร   pdf
- แบบฟอร์มคำขอยกเลิกเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากธนาคาร   pdf

>>> แบบฟอร์มเกี่ยวกับระบบบัญชี 3 มิติ
- แบบคำร้องขอโอนเงินสำหรับผู้ขาย  Excel
- แบบคำขอยกเลิกเอกสาร 3 มิติ   Excel
- แบบคำร้องขอโอนเงินสำหรับหน่วยงาน-บุคคลภายใน
 Excel
- แบบฟอร์มเพิ่มข้อมูลหลักผู้ขาย 
  Excel