คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล/แบบฟอร์ม
ตารางจองเรียน / ห้องประชุม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม มคอ.3 - มคอ.6
รายงานประจำปี 2555 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัสดุ
ฝ่ายบริการวิชาการ
ฝ่ายงานธุรการและทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายการเงิน
คลังความรู้
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ข้อมูลสถิติ
ฝ่ายแผนงาน
งบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันการทุจริต
 
ฝ่ายงานธุรการและทรัพยากรบุคคล กลับหน้าหลัก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฝ่ายงานธุรการและทรัพยากรบุคคล

- ขอเพิ่มวุฒิการศึกษา  word
- ขอหนังสือรับรอง 
 word
- ขออนุญาตเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นอกพื้นที่  word
- ขออนุญาตเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างประเทศและขออนุมัติงบประมาณ  word
- ขออนุญาตสมัครลาศึกษาต่อ 
 word
- ขออนุมัติลาไปปฏิบัติงานวิจัย  ณ ต่างประเทศ  word
- ขออนุมัติลาไปฝึกอบรม   word
ขออนุมัติลาไปศึกษา  word
- คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่   word
- การแจ้งการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อตัว ชื่อสกุล  word 
- เบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี  Excel
- เบิกค่ารักษาพยาบาลประกันสุขภาพ  word 
- แบบฟอร์มขออนุญาตใช้โทรศัพท์  word 
- ปรับวุฒิการศึกษา  word 
- ยกเลิกวันลา  word 
- รายงานผลเข้าร่วมจากการฝึกอบรม  word
- ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด  word
- ลาบวชชี-ปฏิบัติธรรม  word
- ลาพักผ่อน  word
- ลาพักผ่อนต่างประเทศ  word
- ลาอุปสมบท  word
- หนังสือลาออก  pdf