คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล/แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม มคอ.3 - มคอ.6
รายงานประจำปี 2555 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ฝ่ายพัสดุ
ฝ่ายบริการวิชาการ
ฝ่ายงานธุรการและทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายการเงิน
คลังความรู้
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ข้อมูลสถิติ
 
ฝ่ายบริการวิชาการ กลับหน้าหลัก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฝ่ายบริการวิชาการ

- แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  word

-
 หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  pdf

หลักเกณฑการตั้งงบประมาณคาใชจายโครงการบริการวิชาการ งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  pdf

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับอัตราการเก็บค่าลงทะเบียน  pdf