มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ข้อมูลพื้นฐานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
เกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหารงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ทำเนียบคณบดี
คณะผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
 
บุคลากรสายสนับสนุน กลับหน้าหลัก

                                      
                                                นางพรทิพย์ บุญจุน
                                หัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
                           โทร: 3107 E-mail:peemook_peemeaw@hotmail.com


                                                 
             นางพัชรี ชุมทอง                                                 นางสาวอุไรวรรณ เหตุทอง
              เจ้าหน้าที่บริหารงาน                                                 เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
โทร: 3106 E-mail: patcharee_012@hotmail.com    โทร: 3105 E-mail: edd.hettong@gmail.com     


                                                             

            นางสาวปนิดา  สุวรรณภักดี                                     นางสาววราภรณ์  คงใหม่
                เจ้าหน้าที่บริหารงาน                                                 ผู้ปฎิบัติงานบริการ
                 โทร: 3104 E-mail:                                                โทร: 3103 E-mail: 
 

                                   
                                                        
         
         นางสาวกวินธิดา  เนียมแกล้ว                             นางสาวปนัดดา  อินทร์ดำ
                    นักวิชาการ                                                      นักวิชาการ          
  โทร: 3101   E-mail:kawinthida.n@tsu.ac.th              โทร : 3102  E-mail:

                                                
              นายภาณุมาศ พฤฒิคณี                                      นางสาวจตุพร  ไกรถาวร
                 นักวิชาการฟาร์มพืช                                          นักวิชาการฟาร์มพืช  
โทร: 3201 E-mail: panumas_503@hotmail.com    โทร: 3402 E-mail: praneepondech@hotmail.co.th

                                                               
             นายอมรศักดิ์  จริยานุกูล                                        นางสลิตษา  จริยานุกูล
              นักวิชาการฟาร์มโคนม                                          นักวิชาการฟาร์มโคเนื้อ  
โทร: 3202 E-mail: puimorn_@hotmail.com       โทร: 3202 E-mail:wattana_pangtum@hotmail.com
 
                
        
 

                                                                  
   
                นายวิฑูร ศุภสิริพงศ์                                                    นายยุทธนา เอียดน้อย 
              นักวิชาการฟาร์มสัตว์ปีก                                                      นักวิชาชีพ
   โทร: 3202 E-mail: vitoon_tee@hotmail.com            โทร: 3201 E-mail: pandakung37@gmail.com
 
 
                                                               
          นางสาวรัชนก อ่อนแสง                                                     นายสานนท์ คงจุ้ย   
            ผู้ปฏิบัติงานบริการ                                                         ผู้ปฏิบัติงานบริการ   
            โทร: 3402 E-mail:-                                                      โทร: 3202 E-mail: -