คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะ
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหารงาน
ทำเนียบคณบดี
คณะผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
 
บุคลากรสายวิชาการ กลับหน้าหลัก

                      
อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์

                           

 

                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมัคร  แก้วสุกแสง
                                                     ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์
                                      โทร: 3313 E-mail: samak@tsu.ac.th / samak@scholar.tsu.ac.th
                                                       รายละเอียด CV : Thai     English                                                                

      รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์ เบญจศรี                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ  ทองแกมแก้ว
โทร: 3305 E-mail: benchasri@gmail.com                             โทร: 3304 E-mail: t_uraiwan@hotmail.com
      รายละเอียด CV : Thai     English                                          รายละเอียด CV : Thai   English                                                                             

      อาจารย์ ดร.นันทิยา พนมจันทร์                                                   อาจารย์ ดร.ปริศนา วงค์ล้อม
โทร: - E-mail: n_numkum@hotmail.com                          โทร: 3313 E-mail: pri035@yahoo.com
  รายละเอียด CV : Thai     English                                            รายละเอียด CV : Thai   English

 
                                                                           
 
         อาจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์                                                  อาจารย์ ดร.ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ 
โทร: 3311 E-mail:  che.kuaraksa@gmail.com                   โทร: - E-mail:  p_paratsanant@yahoo.co.th 
                                                                                           รายละเอียด CV : Thai   English

                                                                             
 
           อาจารย์ศรัณญภัส รักศีล                                                        อาจารย์เสาวณีย์ เล็กบางพง
โทร: 3205 E-mail:  saranyaphat.r@gmail.com                 โทร : 3322   E-mail : Lekbangpong04@gmail.com
                                                                                                    

                 
           อาจารย์ ดร. สุขุมาล  หวานแก้ว
   โทร: 2454 E-mail: Sukhuman.w@tsu.ac.th
         รายละเอียด CV : Thai  English
อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์

                                           
                                               
                                                 ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์
                                                     อาจารย์ ดร.วิศาล อดทน 
                                          โทร: 3301 E-mail: wisan@tsu.ac.th   
     


                                                       

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  
โทร: 3000 E-mail: ksurasak@tsu.ac.th                      โทร: 3300 E-mail: adcharatt@gmail.com                                                                   

               อาจารย์ ดร.อาภรณ์ ส่งแสง                                       อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์
 
                                                                    
 
             อาจารย์จิราพร ปานเจริญ                                      อาจารย์สัตวแพทย์หญิงสุภาพร สมรูป
โทร: 3301 E-mail:  noi0811@yahoo.com                โทร: 3316 E-mail: supaporn.vet@gmail.com
                                                                                     รายละเอียด CV : Thai     English