คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะ
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหารงาน
 
ประวัติคณะ กลับหน้าหลัก

ข้อมูลพื้นฐานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

ที่ตั้ง

          มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง

          222  ม.2  ต.บ้านพร้าว  อ.ป่าพะยอม  จ.พัทลุง 93210
ติดต่อสอบถาม

          โทรศัพท์/ โทรสาร 074-609-605
          E-mail: techno-tsu@hotmail.com

ประวัติความเป็นมา

          คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  จัดตั้งขึ้นโดยมติของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ   ในการประชุมครั้งที่ 8/2540   เมื่อวันที่12กรกฎาคม  2540   โดยใช้ชื่อ  “โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร”  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานทางวิชาการ ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทย  ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  9  และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรกในหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ในปีการศึกษา 2545

          ต่อมาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ  ครั้งที่  4/2546  เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2546  มีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็น   “คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน”    และจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยหลักปรัชญา  “ยึดคนเป็นศูนย์กลาง  สาขาวิชาต้องรับใช้ชุมชนและสังคม  สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการระดับสากล  บนพื้นฐานของสังคมไทย”  โดยแบ่งรายวิชาออกเป็น 2  หมวดวิชาที่สำคัญ  หมวดแรก เป็นรายวิชาความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และเศรษฐศาสตร์  เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้  รู้กว้าง  มีคุณธรรมจริยธรรม  และมีจิตวิญญาณของการนำความรู้ที่เหมาะสมไปพัฒนาชุมชนและสังคม  หมวดที่สอง  เป็นรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้  ความชำนาญ  และมีทักษะในการปฏิบัติงาน

           ในปีการศึกษา  2548 ได้มีจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  จำนวน 2  หลักสูตร  คือ  หลักสูตรวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารและในปีการศึกษา 2554 ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ประกอบด้วย หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาพืชศาสตร์  หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสัตวศาสตร์  หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน  และในปีการศึกษา 2557 คณะได้เปิดหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จนถึงปัจจุบัน

ปรัชญา

เทคโนโลยีเหมาะสม  สังคมพัฒนา  ด้วยปัญญา และจริยธรรม

วิสัยทัศน์

แหล่งองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรบูรณาการเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากลบนพื้นฐานสังคมไทย

สีประจำคณะ

สีเขียว

ดอกไม้ประจำคณะ

ดอกราชพฤกษ์

พันธกิจ

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  สู้งาน  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีทักษะวิชาชีพ  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร บริการวิชาการสู่ชุมชน ตลอดจนสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่  2  มุ่งสร้างและพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่  3  บริการวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำรงชีพ

และการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่  4  ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

อัตลักษณ์

ผู้เรียน (บัณฑิต) มีความรับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน และมีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ

เอกลักษณ์

เป็นสถาบันผลิตครูของสังคม

มาตรการส่งเสริม

ตัวบ่งชี้ที่  5.5 : การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือวิชาชีพ

อื่น (สมศ.18)

ตัวบ่งชี้ที่  5.6 : การส่งเสริม  สืบสานโครงการพระราชดำริ (สมศ.18)

ค่านิยม

ร่วมคิดร่วมทำ มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ และรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะหลักขององค์กร

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ สู้งานและเชี่ยวชาญทักษะเชิงปฏิบัติ

2. สร้างงานวิจัยที่มีมาตรฐาน

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคม

วัฒนธรรมองค์กร

มุ่งเน้นการทำงานร่วมกัน เพื่อก้าวสู่องค์กรคุณภาพที่รับผิดชอบสังคม

เป้าประสงค์

1. มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ สู้งาน มีทักษะวิชาชีพและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรสู่ระดับสากล

3. บริการวิชาการสู่ชุมชน

4.สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชาติ