คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
การประเมินการสอน
การเสนอผลงานทางวิชาการ
 
การเสนอผลงานทางวิชาการ กลับหน้าหลัก

 การเสนอผลงานทางวิชาการ

- ขั้นตอนการเสนอผลงานทางวิชาการ pdf  word
- บันทึกขอเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
pdf  word
- แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) 
pdf  word
- แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
pdf  word
- การเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (แบบรับรองตนเอง) 
pdf  word
- แบบรายงานการนำผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
pdf  word
- หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
pdf  word