คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
การประเมินการสอน
การเสนอผลงานทางวิชาการ
 
การประเมินการสอน กลับหน้าหลัก

การประเมินการสอน

- ขั้นตอนการขอประเมินการสอน   pdf   word

- บันทึกขอประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   pdf   word
- แบบคำขอรับการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน (แบบ ปส - ผศ. 01)  
 pdf   word
- แบบข้อมูลของผู้ขอรับการประเมินผลการสอน  (แบบ ปส - ผศ. 02)  
 pdf   word
- บันทึกขอประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์  
 pdf   word
- แบบคำขอรับการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน (แบบ ปส - รศ. 01)  
 pdf   word
- แบบข้อมูลของผู้ขอรับการประเมินผลการสอน (แบบ ปส - รศ. 02)  
 pdf   word
- บันทึกขอประเมินผลการสอนเพื่อขอตำแหน่งศาสตราจารย์   
 pdf   word
- แบบคำขอรับการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน (แบบ ปส - ศ. 01)  
 
 pdf   word
- แบบข้อมูลของผู้ขอรับการประเมินผลการสอน (แบบ ปส -ศ. 02)  
 pdf   word