คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
คณะผู้บริหาร/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์
อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์
บุคลากรสายสนับสนุน
 
คณะผู้บริหาร กลับหน้าหลัก


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี
คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

                                                                                                         
             รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์ เบญจศรี                                                อาจารย์ ดร.อาภรณ์ ส่งแสง 
     รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและพัฒนานิสิต                      องคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

                                                                                                                                                         


นางพรทิพย์ บุญจุน
หัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน