คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
คณะผู้บริหาร/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์
อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์
บุคลากรสายสนับสนุน
 
คณะผู้บริหาร กลับหน้าหลักผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี
คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน                                                                                      

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อัจฉรัตน์  สุวรรณภักดี                ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อุไรวรรณ  ทองแกมแก้ว          รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต                       รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

                                                                                                                                                         


นางพรทิพย์ บุญจุน
หัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน