คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
คณะผู้บริหาร/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตาร์
อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์
บุคลากรสำนักงานคณะ
บุคลากรห้องปฏิบัติการกลาง
บุคลากรประจำฟาร์มคณะ
 
บุคลากรประจำฟาร์มคณะ กลับหน้าหลัก

                                  

                                                    

              นายภาณุมาศ พฤฒิคณี                                          นางสาวจตุพร  ไกรถาวร
                 นักวิชาการฟาร์มพืช                                              นักวิชาการฟาร์มพืช  
โทร: 3201 E-mail: panumas_503@hotmail.com       โทร: 3402 E-mail: praneepondech@hotmail.co.th

                                                               

             นายอมรศักดิ์  จริยานุกูล                                            นางสลิตษา  จริยานุกูล
              นักวิชาการฟาร์มโคนม                                              นักวิชาการฟาร์มโคเนื้อ  
โทร: 3202 E-mail: puimorn_@hotmail.com       โทร: 3202 E-mail:wattana_pangtum@hotmail.com                                                                
                 นายวิฑูร ศุภสิริพงศ์                                                 นายสานนท์ คงจุ้ย       
              นักวิชาการฟาร์มสัตว์ปีก                                            พนักงานปฎิบัติการ
โทร: 3202 E-mail: vitoon_tee@hotmail.com                             โทร: 3202 E-mail: -