คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
คณะผู้บริหาร/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตาร์
อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์
บุคลากรสำนักงานคณะ
บุคลากรห้องปฏิบัติการกลาง
บุคลากรประจำฟาร์มคณะ
 
บุคลากรสำนักงานคณะ กลับหน้าหลัก

                                            

                                                    นางพรทิพย์ บุญจุน
                                  หัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
                               โทร: 3107 E-mail:peemook_peemeaw@hotmail.com


                                                        
              นางพัชรี ชุมทอง                                                          นางสาวฐานิยา ศรีรักษา
           เจ้าหน้าที่บริหารงาน                                                          เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
โทร: 3106 E-mail: patcharee_012@hotmail.com        โทร: 3101 E-mail: sthaniya@hotmail.com                                                                

               นางสาวอุไรวรรณ เหตุทอง                                      นางสาวรัตนภรณ์ นุ่นมัน
                  เจ้าหน้าที่บริหารงาน                                               เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
โทร: 3105 E-mail: edd.hettong@gmail.com       โทร: 3102 E-mail:sadako_jang@hotmail.com

 
                                                                    
 
                    นางโสภี กิมาคม                                                   นางพรสวรรค์ ทองหวาน     
                  เจ้าหน้าที่บริหารงาน                                                   ผู้ปฏิบัติงานบริการ 
โทร: 3104 E-mail:  sopee_tsu@hotmail.com                              โทร: 3104 E-mail:  -