คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
คณะผู้บริหาร/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตาร์
อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์
บุคลากรสายสนับสนุน
 
บุคลากรสายสนับสนุน กลับหน้าหลัก

                                      
                                                นางพรทิพย์ บุญจุน
                                หัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
                           โทร: 3107 E-mail:peemook_peemeaw@hotmail.com


                                                 
              นางพัชรี ชุมทอง                                               นางสาวฐานิยา ศรีรักษา
           เจ้าหน้าที่บริหารงาน                                                 เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
โทร: 3106 E-mail: patcharee_012@hotmail.com    โทร: 3101 E-mail: sthaniya@hotmail.com


                                                              
               นางสาวอุไรวรรณ เหตุทอง                                  นางสาวรัตนภรณ์ นุ่นมัน
                  เจ้าหน้าที่บริหารงาน                                           เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
โทร: 3105 E-mail: edd.hettong@gmail.com              โทร: 3102 E-mail:sadako_jang@hotmail.com

 
                                                                     
                    นางโสภี กิมาคม                                        นางสาวภิญฐิดา เดชบุญช่วย
                 เจ้าหน้าที่บริหารงาน                                         นักวิชาการ (พัฒนานิสิต)           
โทร: 3104 E-mail:  sopee_tsu@hotmail.com               E-mail : Bowranz193@Gmail.com    

                                                
              นายภาณุมาศ พฤฒิคณี                                      นางสาวจตุพร  ไกรถาวร
                 นักวิชาการฟาร์มพืช                                          นักวิชาการฟาร์มพืช  
โทร: 3201 E-mail: panumas_503@hotmail.com    โทร: 3402 E-mail: praneepondech@hotmail.co.th

                                                               
             นายอมรศักดิ์  จริยานุกูล                                        นางสลิตษา  จริยานุกูล
              นักวิชาการฟาร์มโคนม                                          นักวิชาการฟาร์มโคเนื้อ  
โทร: 3202 E-mail: puimorn_@hotmail.com       โทร: 3202 E-mail:wattana_pangtum@hotmail.com
 
                                                             
             นางพรสวรรค์ ทองหวาน                                       นายวิฑูร ศุภสิริพงศ์     
                 ผู้ปฏิบัติงานบริการ                                          นักวิชาการฟาร์มสัตว์ปีก                            
              โทร: 3104 E-mail:  -                         โทร: 3202 E-mail: vitoon_tee@hotmail.com 
 

                                                             
              นายสานนท์ คงจุ้ย                                               นายยุทธนา เอียดน้อย 
             พนักงานปฎิบัติการ                                                   นักวิชาชีพ 
         โทร: 3202 E-mail: -                                  โทร: 3201 E-mail: pandakung37@gmail.com  
 
 
              
          นางสาวรัชนก อ่อนแสง
            ผู้ปฏิบัติงานบริการ                       
            โทร: 3402 E-mail:-